Zarezerwuj teraz

Regulamin

1. Rezerwacja apartamentu następuje po wysłaniu wypełnionego formularza rezerwacji dostępnego na stronie www http://www.apartamentynapradze.pl/ bądź przesłaniu zapytania na adres e-mail: kontakt@apartamentynapradze.pl

2. Po dokonaniu rezerwacji, należy uiścić zadatek przelewem na konto, które podane zostanie wraz z jego wysokością w e-mailu potwierdzającym rezerwację. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji, rezerwacja zostaje anulowana.
3. W dokumencie rezerwacji zawarte są wszystkie informację związane z płatnościami, terminem rezerwacji, planowaną godziną przyjazdu, terminem wpłaty zadatku, etc.
4. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane stosownym mailem wysłanym na wskazany przez klienta adres, po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
5. Całkowita cena rezerwacji uwzględnia opłatę za media oraz sprzątanie po wymeldowaniu .Właściciel nie może pobrać żadnych ukrytych ani dodatkowych opłat na poczet rezerwacji poza tymi wymienionymi w informacji o obiekcie noclegowym.
6. Wpłata nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.
7. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
!!! UWAGA !!! Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji !!!

Zaliczkę należy wpłacić na konto :
PL 82 1160 2202 0000 0005 1908 3479

Krzysztof Kruk

ul.Zielona 82
05-270 Marki 

 PRZYJAZD GOŚCI
1. Przyjazdy gości do apartamentów odbywają się w godzinach 14:00 - 24:00. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny przyjazdu, jednak nie później niż do godz. 24:00.
2. Apartament wynajmowany jest na doby.
3. Godzina zakwaterowania gościa ustalana jest na dobę przed planowanym przyjazdem drogą telefoniczną pod nr + 48 504 428 138.
4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
5. W momencie przybycia do apartamentu gość zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką lub okazania dowodu wpłaty.
6. Klucze przekazywane są dopiero po dokonaniu w/w formalności.
7. W przypadku zgubienia kluczy klient ponosi opłatę 100 zł.
8. Najemca ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
nie posiada ważnego dowodu tożsamości;
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
zachowuje się w sposób agresywny.

WYJAZD GOŚCI
1. Opuszczenie apartamentu przez klienta odbywa się w godzinach do godz 10:00. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny wyjazdu.
2. Klient zobowiązany jest ustalić z najemcą godzinę opuszczenia apartamentu nie później niż dobę przed planowanym wyjazdem osobiście bądź drogą telefoniczną pod nr + 48 504 428 138
3. W przypadku nieopuszczenia apartamentu w planowanym dniu do godz. 10, równoznaczne jest ze zgodą za zapłatę kolejnej doby.

ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, ZMIANA REZERWACJI
1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji z rezerwacji klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów , jeśli nastąpiło to na krócej niż 72 h przed przyjazdem.
3. Zmiana rezerwacji możliwa jest po ustaleniu dostępności apartament i braku kolizji najmu w trakcie rozmowy telefonicznej z najemcą pod nr + 48 504 428 138

POBYT ZWIERZĄT W APARTAMENCIE
1. Nie akceptujemy zwierzat w apartamentach

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zatwierdzając regulamin w procesie rezerwacji, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez naszą firmę dla potrzeb realizacji rejestracji rezerwacji oraz współpracy. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. N133). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji rezerwacji apartamentu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawienia danych.
2. We wszystkich apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu firma naliczy karę w wysokości 500 zł.
3. Klient przebywający w apartamencie zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego wychowania, dobrosąsiedztwa i zachowania ciszy nocnej obowiązującej w godzinach między 22:00 a 06:00.
4. W trakcie ciszy nocnej w apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby wynajmujące. W przypadku przebywania osób postronnych bez zgody i wiedzy właściciela, firma może naliczyć karę 200 zł/osobę.
5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną` za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów i sprzętów znajdujących się w apartamencie (np. zniszczone meble, inne wyposażenie, zalane podłogi, stłuczone szyby).
6. Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo wartościowych przedmiotów w tym wszelkich pojazdów należących do gości Apartamentu.
7. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych , niezależnych od firmy okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie apartamentu, firma zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu o standardzie równym bądź wyższym od rezerwowanego/ zajmowanego.
8. W przypadku niezadowolenia z oferowanych przez nas usług, reklamacje prosimy przesyłać na adres :  .....
9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
brakiem dostawy mediów
pracami remontowymi
hałasem

11PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Krzysztof Kruk "KRUKMEN" NIP: 8212314374.

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 
Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : kontakt@apartamentynapradze.pl
 
Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.


Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 
Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 
Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Kontakt

Design by lemonpixel.pl \ Booking by hotres.pl